EnglishArabicBulgarianChinese (Traditional)FrenchGermanRussianTurkishPersianGeorgian
Çevre Analizleri

Çevresel Gürültü ve Akustik Ölçümleri

Çevre koşullarından kaynaklanan gürültüye maruz kalınması sonucunda, insanların beden ve ruh sağlıkları bozulmakta ve huzurlu ve sükunlu olmaları mümkün olmamaktadır. Bu nedenle özel ve resmi kuruluşların gerekli önlemleri almaları ve bunları uygulamaya koymaları gerekmektedir. Bunun için de öncelikle, çeşitli ölçüm ve değerlendirme yöntemleri kullanılarak, çevresel gürültüye maruz kalma seviyelerinin tespit edilmesi gerekmektedir.

Bu amaçla gürültü haritaları çıkarılmakta ve çevresel gürültü seviyeleri değerlendirme raporu hazırlanmaktadır. Aynı zamanda çevresel gürültü seviyeleri ve etkileri konusunda insanların bilgilendirilmesi ve hazırlanan raporun sonuçları esas alınarak çevresel gürültüye maruz kalma seviyelerinin insan sağlığı üzerinde olabilecek etkilerin ve sonuçlarının açıklanması gerekmektedir.

Özel ve resmi kuruluşlar, çevresel gürültü kalitesini sağlamak ve korumak için gerekli alanlarda, gürültüyü önleme ve düşürmeye yönelik eylem planları hazırlamak ve uygulamak zorundadır.

Kısaca çevresel gürültü ve akustik ölçümleri, insan sağlığını korumaya yönelik bir zorunluluktur.

Ulusal ve uluslararası akreditsasyon kuruluşlarından aldıkları yetkiye dayanarak bu ölçümleri gerçekleştiren labortauvar ve kuruluşlar kadrolarında, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından düzenlenen, A-2 Tipi Mühendislik Akustiği Sertifikası ve B-1 Tipi Endüstriyel Gürültü Rapor / Haritalama Sertifikası sahibi mühendisler bulundurmaktadır.

Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından 2010 yılında, Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği yayınlanmıştır. Bu yönetmelik, çevresel gürültüye maruz kalan insanların, sağlık ve güvenliklerinin sağlanması için, gürültüyü önleme ve azaltmaya yönelik çalışmaların yapılması ve uygulanmasına yönelik esasları belirlemek amacı ile hazırlanmıştır.

Sözü edilen yönetmelik, işyerleri dışında, özellikle parkları, kalabalık alanları, yerleşim bölgelerinde ve açık arazide sessiz olması gereken alanları ve okul ve hastane gibi gürültüye hassas olan alanları kapsamaktadır. Bu yönetmeliğin gösterdiği usul ve esaslar, İş Kanunu kapsamında bulunan işyerlerinde çalışan elemanların maruz kaldığı gürültüyü kapsamamaktadır.

Yönetmelikte geçen çevresel gürültü, ulaşım araçları, kara, hava, deniz ve demir yolu trafiği, sanayi tesisleri, imalathaneler, atölyeler, işyerleri ve eğlence yerlerinden çevreye yayılan gürültüler dahil olmak üzere insan faaliyetleri sonucunda oluşan zararlı veya istenmeyen sesleri ifade etmektedir.

2012 yılında yürürlüğe giren İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası gereğince, iş sağlığı ve güvenliği bakımından işverenler, çalışma ortamlarına ve çalışanların bu ortamda maruz kaldıkları risklere yönelik gerekli ölçüm, analiz ve değerlendirmeleri yaptırmak zorundadır.

Bu yasaya dayanılarak 2013 yılında çıkarılan İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analizi Yapan Laboratuvarlar Hakkında Yönetmelik gereğince işverenler, işyerlerinde bulunan, kullanılan veya herhangi bir şekilde işlem gören maddelerin ve çalışma ortamının tehlikelerinden ve zararlı etkilerinden bütün çalışanları korumak zorundadır.

Çalışma ortamlarının sağlıklı ve güvenlikli olmasını sağlamak için işyerleri, çalışanların ortamdaki kişisel maruziyetlere ve fiziksel, kimyasal ve biyolojik etkenlere yönelik ölçüm, test, analiz ve değerlendirmelerini akredite laboratuvarlara yaptırmakla yükümlüdür. Ayrıca yapılacak çalışmalar sonunda hazırlanan raporlar, yapılacak denetimlerde gösterilmek üzere saklanmalıdır.

Laboratuvarlar tarafından çevresel gürültü ve akustik ölçümleri kapsamında işletmelere şu hizmetler verilmektedir:

  • Sanayi işletmelerinden kaynaklanan gürültü ölçümleri
  • Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) çalışmalarına yönelik kurulacak işletmenin yaratacağı gürültü ölçümleri
  • Maden ocaklarından kaynaklanan gürültü ölçümleri
  • İş makinelerinden kaynaklanan gürültü ölçümleri
  • Sanayi tesislerinden kaynaklanan titreşim ölçümleri
  • İş makinelerinden kaynaklanan titreşim ölçümleri
  • Maden ve taş ocaklarından kaynaklanan titreşim ölçümleri
  • Laboratuvarlar, ulusal ve uluslararası yöntemlere uygun şekilde, konusunda deneyimli, belgeli ve uzman mühendisler ile ve modern ölçüm cihazları kullanarak hızlı, güvenilir ve kaliteli hizmet vermektedir.

Bunun yanı sıra laboratuvarlar, bu çalışmalarında TS EN ISO/IEC 17025 Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği İçin Genel Şartlar standardına tabidirler.